Pazartesi, 05 Aralık 2016 08:27

Muhsin KOÇAK

Breadcrumbs

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

Devamını oku: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

Vergi Yargılama Hukukunda Süre ve Ittıla Faktörü

İdari yargılama hukukunda olduğu gibi vergi yargılama hukukunda da dava açma süreleri ve bu sürelerin başlama tarihinin tespiti hayati öneme sahiptir. Vergi yargılama hukukunda kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi takip eden gün esas alınmaktadır. Ancak vergi yargılamasında, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinin 2/b bendinde düzenlenen özel durumlar dışında da ıttıla faktörü dava açma sürelerinin başlangıcının tespitinde önemli rol oynamaktadır. Vergilendirmeye ilişkin bir idari işlem uygulanmaya başlandıktan sonra ya da düzenleyici işlemlere dayalı olarak bir işlem tesis edildiğinde yeni hukuki durumlar ortaya çıkmakta ve dava açma süresinin başlangıcının tespitinde ıttıla faktörünü gündeme getirmektedir.

Devamını oku: Vergi Yargılama Hukukunda Süre ve Ittıla Faktörü

Sahte/Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Ücret Bordrosu Veya Gider Pusulası Düzenleme Eyleminin Kaçakçılık Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, hizmet ilişkisinin kayıt ve belge düzenine yansımasın­daki temel vesika niteliğindeki ücret bordrosunun ve diğer önemli bir bel­ge olan gider pusulasının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmesi ve/veya kullanılması eylemlerinin Vergi Usul Kanununda tanımlanmış “kaçakçılık suçları” bakımından değerlendirilmesi amaçlan­mıştır. Bu çerçevede, çalışmamızda öncelikle kaçakçılık suçlarının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve/veya kullanıl­ması eylemlerine yönelik tanımı ele alınacak, ardından ücret bordrosu ile gider pusulasının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzen­lenmesi ve/veya kullanılması eylemleri kaçakçılık suçlarının bu kategori­si yönünden incelenecektir. Son olarak, meslek mensuplarının bu türdeki eylemlerinin sonuçları Yargıtay içtihadı gözetilerek değerlendirilecektir. 

Devamını oku: Sahte/Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Ücret Bordrosu Veya Gider Pusulası Düzenleme Eyleminin...

Zamanaşımına Uğrayan Damga Vergisinin Yeniden Doğması1. Giriş Damga vergisinin mükellefi kağıtları imzalayanlardır. Resmi dairelerle kişiler arasında ki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler ödemekle yükümlüdür. Damga Vergisi Kanununa ekli (1)

Damga vergisi mükellefleri, ödemekle yükümlü oldukları damga vergisinin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme şekli ve süresinde ödenmesinden sorumludurlar. Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrayacağından bu süre içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen damga vergisi zamanaşımına uğramış kabul edilir. Ancak damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağı yeniden doğacaktır

 

Devamını oku: Zamanaşımına Uğrayan Damga Vergisinin Yeniden Doğması1. Giriş Damga vergisinin mükellefi...

VERGİ İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAKLARI TAKİP VE TAHSİL USULLERİ İHTİYATİ HACİZ, İTİRAZ YOLLARI VE SONUÇLARI

İcra hukuku, bir hakkın zor kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine ilişkin kuralları içermekle birlikte bu zor kullanma deyiminden anlaşılması gereken husus elbette kamu gücünden kaynaklı ve yine kamu kurumları veya bu gücün kullanılması ile özel kanunlarınca yetkilendirilmiş birimler ya da kişilerdir.  Her borç gerek kanun ve gerekse aktedilen sözleşme hükümleri ile belirlenen zamanlarda ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi bir zamana bağlanmış olan borç 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümlerince devlet gücü kullanılarak borçlunun mal varlığından alınmak suretiyle alacaklısına ödenir. 

Devamını oku: VERGİ İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAKLARI TAKİP VE TAHSİL USULLERİ İHTİYATİ HACİZ, İTİRAZ YOLLARI VE...

Contribute!
Books!
Shop!
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum and Joomla 1.6 Live Preview